Profesjonalne
i szybkie

wdrażanie nowoczesnych
technologii informatycznych

dla Twojej firmy

Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Handlowo-Magazynowy

Przeznaczenie modułu

Moduł przeznaczony jest do prowadzenia wielomagazynowej gospodarki towarowej i materiałowej z obsługą miejsc składowania i wspomaga pracę działu sprzedaży i zaopatrzenia poprzez korzystanie z elektronicznej wymiany dokumentów, rozbudowanego systemu umów, cenników, promocji, "gratisów" oraz bieżącą kontrolę należności i zobowiązań. Moduł ten współpracuje z urządzeniami zewnętrznymi takimi jak: kasy fiskalne, drukarki fiskalne, kolektory danych, urządzenia typu PDA, panele dotykowe, wagi elektroniczne, drukarki kodów kreskowych, czytniki kodów kreskowych.

Budowa modułu Handlowo-Magazynowego

 

Zaawansowane rozwiązania dostępne w wersji PRESTIŻ:

 • System elektronicznej wymiany dokumentów EDI - system zapewnia obsługę procesu wymiany dokumentów pomiędzy różnymi aplikacjami partnerów gospodarczych;
 • Obsługa miejsc składowania - zapewnia uzyskanie precyzyjnych informacji o położeniu danego towaru w magazynie;
 • Obsługa numerów seryjnych - w systemie możliwe jest wprowadzanie na stan magazynowy, przeglądanie oraz wydawanie towarów ze specyfikacją unikalnych numerów przypisanych każdemu egzemplarzowi towaru;
 • Obsługa zamienników - rozwiązanie to pozwala użytkownikom systemu na zdefiniowanie dla każdego towaru, jego zamiennika oraz wyszukiwanie zamienników wg kodów;
 • Obsługa numerów katalogowych - rozwiązanie to pozwala na definiowanie i wyszukiwanie dla danej kartoteki magazynowej wielu numerów katalogowych różnych firm;
 • Obsługa numerów dostaw - umożliwia kontrolowanie obrotu towarów wg numerów dostaw, umożliwiając sprawdzenie, którzy klienci kupili daną partię towaru;
 • Obsługa współczynników rotacji i zalegania - pozwala optymalizować zamówienia;
 • Obsługa deklaracji INTRASTAT - zarówno dla firm, które przekroczyły próg asymilacji jak i dla takich, które przekroczyły próg specyficzny;
 • Możliwość definiowania i realizacji "gratisów" - gratisy, stanowią spis kartotek przeznaczonych do wydania klientowi, który spełnił określone warunki zakupu;
 • Rejestracja oraz analiza sprzedaży utraconej - pozwala zidentyfikować przyczyny sprzedaży utraconej i zapobiec jej wystąpieniu w przyszłości;
 • Rejestracja i analiza braków w ofercie - umożliwia sporządzenie listy rzeczy, których firma nie posiada jeszcze w swojej ofercie, a klienci często o nie pytają;
 • Definiowanie indeksów i nazw na dokumenty dla kontrahentów - rozwiązanie to pozwala na wystawianie dokumentów dla klienta z nazwami i indeksami takimi, jakimi posługuje się klient;
 • Grupowa realizacja dokumentów WZ - system umożliwia wygenerowanie wielu faktur sprzedaży z wielu dokumentów WZ;
 • Ewidencja i edycja zapytań ofertowych do dostawców - rozwiązanie to umożliwia stworzenie bazy informacji na temat możliwości naszych dostawców, a tym samym lepsze zarządzanie czasem dostaw w firmie;
 • Rejestracja umów z dostawcami i algorytmy kontroli ceny zakupu - mechanizm ten pilnuje, aby dokumenty PZ lub faktury miały ceny uzgodnione na umowie z dostawcą;
 • Ewidencja i edycja zamówień wewnętrznych - umożliwia przyjmowanie zamówień od własnych jednostek organizacyjnych i tworzenie rezerwacji;
 • Edycja zapotrzebowań wewnętrznych - pozwala na stworzenie jednostkom organizacyjnym firmy zapotrzebowania na brakujące towary;
 • Planowanie przerzutów międzymagazynowych w firmach oddziałowych - rozwiązanie to pozwala tak zaplanować przerzuty do oddziałów, aby automatycznie uzupełnić sprzedaż z podanego okresu;
 • Obsługa kompletów - rozwiązanie to pozwala tworzyć i sprzedawać komplety z elementów znajdujących się w magazynie firmy;
 • Zestawienia proceduralne - umożliwiają tworzenie analiz spełniających specyficzne wymagania klienta;
 • Eksport tabel bazy danych;
 • Możliwość dołączania do bazy, dokumentów powiązanych z kartoteką towarową i kontrahentem - rozwiązania umożliwia dołączanie dokumentów zewnętrznych (np. umowy, certyfikaty, opisy), zgromadzonych w różnego rodzaju plikach (pdf, doc, jpg itd.);
 • Przypisanie cen sprzedaży do magazynów - użytkownik systemu może przypisać do każdego z założonych magazynów, odpowiednią cenę sprzedaży;
 • Wczytywanie danych z kolektorów danych - inwentaryzacja i pozycje dokumentów;
 • Możliwość definiowania specyficznych uprawnień dedykowanych do firmy - dostęp do wybranych magazynów, miejsc sprzedaży, kas itp.;
 • Analiza rejestru logowania - zapewnia kontrolę użytkowników systemu poprzez pamiętanie czasu logowania do programu i operatora, który się logował.

 

Interfejs

 

Obsługa sprzedaży

 

Oferty i zamówienia
W module można tworzyć oferty, na podstawie których mogą być generowane zamówienia od odbiorców.

 

Umowy z kontrahentami - cenniki
Moduł posiada rozbudowany mechanizm pozwalający na tworzenie cenników dla kontrahenta lub grupy kontrahentów, na wybrane kartoteki lub grupy kartotekowe.

 

Warunki sprzedaży, limity, blokady
Każdemu kontrahentowi można przypisać indywidualne warunki sprzedaży, które określają: rodzaje płatności, ilość dni na termin, sposoby dostawy, itp.

 

EDI Elektroniczna wymiana dokumentów
Standard EDI umożliwia eksport/import dokumentów w formie elektronicznej pomiędzy kontrahentami. W systemie STREAMSOFT PRESTIŻ obsługiwane są podstawowe formaty EDI takie jak: EDIFACT, ECOD, EC-DIST oraz kolejne wersje dla tych formatów.

 

Emisja dokumentów sprzedaży
Jedną z podstawowych funkcjonalności modułu jest możliwość wystawiania dokumentów sprzedaży takich jak: faktury VAT, dostawy wewnątrzwspólnotowe, paragony, korekty ilościowo-wartościowe, faktury do paragonów, faktury do dokumentów WZ, faktury VAT do WZ z wielu magazynów.

 

Sprzedaż utracona
W trakcie tworzenia dokumentu sprzedaży lub oferty możliwe jest rejestrowanie informacji o sprzedaży utraconej, wynikającej z braku asortymentu w ofercie lub braku towaru na magazynie.

 

Indeksy kontrahentów
W module można zdefiniować, na życzenie klienta, inne odpowiedniki dla nazw i indeksów sprzedawanych towarów oraz umieścić je na wydruku.

 

Panel szybkiej sprzedaży
Panel ten przeznaczony jest dla firm zajmujących się sprzedażą detaliczną dla wielu klientów, jednakże ten typ sprzedaży charakteryzuje się koniecznością wystawiania dużej ilości paragonów, często zawierających tylko kilka pozycji.

 

Wzorce dokumentów
W każdej firmie są dokumenty, które wystawia się cyklicznie.

 

Inne funkcjonalności:

 • List przewozowy
 • Kompletacja towarów
 • Gratisy

 

Obsługa zakupów

 

Zamówienia do dostawców
Moduł umożliwia ręczne lub automatyczne obliczanie ilości zamawianej, według wielu różnych algorytmów.

 

Emisja dokumentów zakupu
Przyjęcia towarów na stan magazynowy realizowane są bezpośrednio z dokumentów takich jak: faktura VAT nabycie wewnątrzwspólnotowe, faktura wewnętrzna dla potrzeb nabycia wewnątrzwspólnotowego, paragon, faktura VAT RR, itp. lub na podstawie dokumentów ilościowych, uzupełnianych fakturami VAT, np. fakturą do PZ, fakturą do PZ - nabycie wewnątrzwspólnotowe, przyjęciem zakupu do dokumentów PZ z wielu magazynów.

 

Zakupy w krajach UE i poza nimi
Moduł Handlowo-Magazynowy zapewnia rejestrowanie dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych wraz z możliwością generowania deklaracji VAT-UE oraz Intrastat dla przywozu i wywozu.

 

Obsługa magazynów

 

Stany magazynowe
Moduł umożliwia pełną kontrolę stanów i obrotów na wszystkich utworzonych magazynach, zarówno w układzie ilościowym jak i ilościowo-wartościowym.

 

Inwentaryzacja
Inwentaryzację można przeprowadzić na dowolny dzień, według miejsc składowania towaru lub po numerach seryjnych.

 

Emisja dokumentów magazynowych
W module można wystawiać dokumenty magazynowe takie jak: przerzuty międzymagazynowe (MM), rozchody wewnętrzne (RW), przyjęcia wewnętrzne (PW), wydania na zewnątrz (WZ), przyjęcia z zewnątrz (PZ).

 

Obsługa opakowań
Moduł Handlowo-Magazynowy wspomaga działania związane z rozliczaniem opakowań zbiorczych i kaucjonowanych. Umożliwia rejestrowanie przyjętych i wydanych opakowań, wystawianie odpowiednich dokumentów oraz kontrolę opakowań nierozliczonych.

 

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi
Moduł współpracuje z urządzeniami zewnętrznymi takimi jak: kasy fiskalne, drukarki fiskalne (POSNET, ELZAB), kolektory danych, urządzenia typu PDA, wagi elektroniczne, drukarki kodów kreskowych, czytniki kodów kreskowych.

 

Współpraca z aplikacją mobilną PRESELL
Połączenie z mobilnym systemem PRESELL, bazującym na urządzeniach palmtop oraz nowoczesnych technologiach przesyłu danych GSM, w znacznym stopniu wspiera pracę akwizytorów oraz vansellerów.

 

Mobilny magazyn
Moduł ten sprawdza się tam gdzie realizuje się większe ilości dyspozycji magazynowych, istnieje potrzeba śledzenia realizacji poszczególnych zadań przez kierownika magazynu oraz zarządzania magazynem poprzez planowanie zadań i optymalizację procesów.

 

Kontrola rozrachunków
Integracja modułu Handlowo-Magazynowego z modułem Rozrachunki zapewnia:

 • kontrolę zobowiązań i należności przedsiębiorstwa (dla kontrahentów, właścicieli, pracowników) z możliwością wystawiania kompensat, wezwań do zapłaty, not odsetkowych, różnic kursowych,
 • prowadzenie kas i banków, generowanie raportów kasowych,
 • ewidencję, wydruk lub nadruk przelewów oraz dowodów wpłaty,
 • przelewy do ZUS i Urzędów Skarbowych.

 

Zestawienia, raporty, analizy
W module dostępnych jest wiele gotowych zestawień i analiz. Ponadto, użytkownik może tworzyć własne zestawienia lub formularze w module Raporty i formularze, który jest w pełni zintegrowany z modułem Handlowo-Magazynowym.

 

 
Komp Net Komp Net Komp Net Komp Net